Bitki Besleme

Bor Noksanlığı İle Karıştırılabilen Hastalık ve Eksiklikler Nelerdir?

MENÜ
GİRİŞ

Bor elementinin bitkilerdeki içeriği 25-100 ppm arasındadır. Bitkilerde ölçülen  20 ppm miktarı B eksiklik sınırıdır ve bor eksikliğinde bitkilerde çok sayıda hastalık ve hasar görülmektedir.  Bitkilerde görülen  Bor eksikliği belirtileri  i diğer  hastalık ve noksanlık   emareleri ile  karıştırılabilmektedir. Bu yazıda B noksanlığı ile karıştırılabilen diğer bitkilerde görülen hastalık ve eksikliklerin neler olduğu  icelenmiştir.

1. Bor Noksanlığı İle Ot İlaçları Zararının karıştırılması

Bor eksikliğinin phenoxy ve dicamba gibi herbisitlerin kültür bitkilerinde yaptığı zarar benzeri tahribatlar oluşturması Bor noksanlık belirtileri ile phenoxy ve dicamba benzeri ot ilaçlarının zararı ile  zaman zaman  karıştırılabilmektedir.

2. Bor Eksikliği İle Kalsiyum Eksikliğinin Benzer Görüntüler Vermesi

Bor noksanlığı ile  bitkilerde görülen kalsiyum eksikliği de birbirlerine  benzer görünüm sergilemesi nedeniyle  karıştırılması olası olan fizyolojik  hastalıklar ve  noksanlıklar arasındadır. Bor noksanlığında ortaya çıkan kuru benek (cork spot) ile  Ca eksikliğinden meydana gelen acı benek (bitter pit)  birbirleri ile  karıştırılmaktadır. Acı benek hastalığının çıkma zamanı farklıdır. Acı benek ya bitki üzerinde meyvenin olgunlaşmasına yakın veya ekseriyetle de hasat sonrasında depolama sürecinde görülür.

 Bor eksikliği ile Bitkilerde Meydana Gelen Soğuk  ve Fazla Sıcaklıktan Mütevellit  Zararın  Karıştırılması

Bitkilerde görülen fizyolojik rahatsızlıklardan soğuk tahribatı veya soğuk yakması zararı  ve  yine aynı şekilde  nemli kış veya ilkbaharın  arkasından olası meydana gelen  aşırı sıcak ve kuru şartların bitkiler üzerine verdiği zarar  bitkilerde   bor eksikliğinden kaynaklı semptomlarla karıştırılabilmektedir.

Yumuşak çekirdekli meyvelerden elma ve armut meyvelerin çiçekleri B eksikliğinde soğuktan zarar görmüş gibi aniden solar ve siyah bir renk alarak meyve üzerinde düşmeden bir süre daha asılı kalırlar. Elma ve armutta don zararı aynı görüntüyü oluşturmakla beraber dondan etkilenmiş çiçekler hemen dökülürler.

Bor yetersizliğine maruz kalan bitkilerin, fazla  ışık ve sıcaklığa tepkileri çok yüksektir.  Güneşli uzun  günlerde ve özellikle  fazla ışıkta  bitkilerin beslenme ortamında yeterli bor besini bulunmazsa  bitki  yapraklarında bor noksanlığı daha hızlı gelişir ve “ışık yakması-zararlanması” olarak tanımlanan  foto-oksidatif  sorun ortaya çıkar.

Bor elementinin  bitkideki önemli işlevlerinden birisi de   ışık enerjisinin fotosentezle organik maddeye dönüşümünde  görev üstlenmesidir.. Işık enerjisinin bitki yaprakları tarafından  fotesentez yolu   ile kimyasal enerjiye dönüşümünde   bor noksanlığı sebebiyle  bir kısıtlama  yaşanırsa   bitki yapraklarda bir enerji fazlalığı ortaya çıkacaktır. Bu enerji fazlalığı  özellikle ışık yoğunluğunun yüksek olduğu ortamlarda  aşırı düzeylere varmakta  ve toksik etkinliği yüksek olan serbest oksijen radikallerinin oluşumunu sağlayayıp  bitkide foto-oksidatif bir soruna  (yanmaya) yol açmaktadır.

Ayçiçeği fidesinin  normal  B dozlarında  ışıkta  oluşturduğu tepkisellik (yaprak zararı görülmemektedir.

Ayçiçeği fidesinin  fazla  B dozlarında ve  ışıkta  oluşturduğu tepkisellik (yaprak zararı)

Comment here