Çevre ve Yaşam

KADIN GİRİŞİMCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MENÜ

1. Kadın Girişimcilerin Finansal  Kayıtlarının   Yetersizliği ve Çözüm önerileri:

Finansal güvenirliklerini belgeleyecek finansal kayıtlara sahip olmadıklarından, genellikle borç veren kuruluşlarla sıkıntılar yaşamaktadırlar. Borç veren kuruluşların iş tecrübesi, pazar şartları, üretilecek ürün veya hizmetin yapısı gibi konularla ilgilenmeleri ve birçok kadın girişimci ise bu tür konulara hakim olmamaları nedeniyle, çoğunlukla kocalarının ve iş ortaklarının desteğini almak veya kendi kişisel birikimlerini kullanmak zorunda kalmaktadırlar.

2. Kadın Girişimcilerin Finans Konusunda Eğitim Yetersizliği ve Çözüm önerileri:

Çoğunlukla kadın girişimcilerin finans konusunda özellikle finansal planlama, muhasebe, operasyon ve parasal konularla ilgili anlaşmaların yapılması alanlarında yeterli tecrübe ve yeteneklerinin olmamasıdır. İşletme kuran kadın girişimcilerin finans bilgisi ile ilgili bulgular incelendiğinde  106 Kadın girişimcilerin finans kurumlarıyla ilişkiler hakkında tecrübe ve bilgi eksikliği yaşaması, erkeklere göre daha düşük eğitim seviyesine sahip olmaları nedeniyle yazılı başvuru işlemlerini tamamlamakta zorlanması ve sahip oldukları işlerin çok küçük boyutlu olmasının bankaların bu alandaki borç verme maliyetini arttırması yaşanan sorunların temelini oluşturmaktadır.

Çözüm Önerileri : Fizibilite hazırlamada, iletişim ve bilgi konusunda yaşanılan sorunların giderilmesi için kadınlara yol gösterecek danışmanlık koordinasyon merkezi konsey kurulması, kadın girişimcileri bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı olarak internet sitesi, şubeler ve çağrı merkezi aracılığıyla danışmanlık hizmeti sunulması, kadın girişimciliğinin gelişmesinde kadınların birbirinden güç almaları için kadın dayanışmasının sağlanması, üniversitelerle işbirliği yapılarak kadın girişimcilere yönelik fizibilite hazırlama eğitimlerinin verilmesi,

 3. Kadın Girişimcilerin  İş Konusunda  Eğitim Yetersizliği ve Çözüm önerileri:

Ülkemizde kadınlar girişimcilik için gerekli eğitimi alamıyor.  KOSGEB, kadın örgütleri ve üniversitelerin verdiği eğitimlerin daha da yaygınlaştırılması gerekiyor. Ayrıca bu eğitim bir ustanın yanında ya da aile fertlerinin yanında çırak olarak çalışılarak alınan bir eğitim de olabiliyor. Girişimcinin başarısında başka girişimcilerin başarı sırlarını öğrenmek ve onların tecrübelerinden yararlanmak önemli faktörler arasında.

Kültürel nedenlere bağlı olarak kadının kamusal alanda kendini ifade etme olanaklarının kısıtlılığı, formel eğitim olanaklarından yararlanmasını da sınırlayarak gerekli mesleki bilgi ve beceri donanımından mahrum kalmasına yol açıyor. Bu durumda, çalışma yaşamında aktif rol alması toplumsal onay görmeyen kadın, ev dışında ücretli çalışma ya da kendi işini kurma girişiminde sosyal ve finansal destek bulamıyor.

Çözüm Önerileri : Kadınların finansal okur yazarlılığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, Kadın girişimcilerin bilgilendirilmesi, güçlendirilmesi ve cesaretlendirilmesi, Kadın girişimci rol modellerin tanıtımının yapılması,

4. Kadın Girişimcilerin Teminat Sıkıntısı ve Çözüm önerileri:

 Kadınların kredi alamamalarının sebeplerinden en önemli olanı gayrimenkullerin çoğunlukla erkek üzerine olması nedeniyle teminat gösterecek varlıklarının olmamasıdır. Türkiye’de mülkün sadece yüzde 9’u kadınların üzerinde, bu rakam ABD’de yüzde 50‘dir. Bu nedenle girişimde bulunmak isteyen kadınların önüne öncelikle ekonomik engeller set çekiyor. Türkiye‘de kadın girişimciler, erkeklere kıyasla, teminat olarak gösterecek mal varlıklarının daha az, eğitim düzeylerinin daha düşük ve piyasa tecrübelerinin daha kısıtlı olması nedeniyle hızla değişen ekonomik koşullarla baş etmekte zorlanıyor.

Çözüm Önerileri

 1. Teminat sorununun aşılabilmesi; BDDK ile teminatlar, karşılıklar konusunda çalışma yapılması, kadınlara pozitif ayrımcılık yapan düzenlemelere yer verilmesi,
 2. Fon sunulurken bakış açısı sadece teminat üzerinden değil, projenin büyüklüğü, istihdam yaratma kapasitesinin de değerlendirilmesi,
 3. İşsizlik Sigortası Fonunun bir bölümünün girişimci kadınlar için kredi garanti fonu olarak kullandırılması,
 4.  Kredi Garanti Fonunun güçlendirilmesi, Kadın Kredi Garanti Fonu (KKGF) gibi yapılar kurulması, bu yapıların bankalarla riski paylaşabilmesi,

5. Bankaların Ve Kurumların İşleri Zorlaştırmaları konusu ve Çözüm önerileri:

 Türkiye‘de birçok banka uygulaması da kadınlara engel oluşturuyor. Çoğu banka, kadınların kocalarından ya da bir erkek garantörden kendi adlarına borç alabilmeleri ya da teminat için gayrimenkullerini ipotek edebilmeleri için izin almalarını istiyor.

Çözüm Önerileri : 

 1. KOSGEB tarafından kadınlara özel uygulama, yapılması kadınlara farklı oranlarda destek sağlanması, kadın projelerine destek verilmesi, İş Geliştirme Merkezlerinin sayılarının artırılması, daha etkin kullanılması ve merkezlerin kullanımında kadın girişimcilere kolaylık sağlaması,
 2.  Bankaların kadın girişimcileri ayrı bir segment olarak tanımlaması,
 3.  Bankalar tarafından mevcut kredilendirme süreçlerinde değişikliğe gidilerek kadın girişimciler için pozitif ayrımcılık yapılacak şekilde kredi değerlendirme ve kredi tahsis kuralları oluşturulması; kadın girişimcilerin geriye dönük istihbarat kayıtlarının yanında, iş potansiyelini de dikkate alan bir kredilendirme süreci geliştirilmesi
 4.  Bankalar tarafından kadın girişimcilere yönelik ekipman alımı, mal alımı, proje finansmanı, yeni işyeri tescil ve işletme sermayesi amaçlı uygun maliyetli ve esnek geri ödemeli kredi seçenekleri sunulması,

    6. Kadın Girişimcilerin Kredi , Sermaye  Sıkıntısı ve Çözüm önerileri:

Kadın girişimciler; sermaye eksikliği, gerekli finansman kaynağına ulaşamama, kredi maliyetleri gibi finansal engellerle karşı karşıya kalmaktadır (Ecevit, 1993). Finansal sermayenin mevcut olması, girişimcilik süreci için oldukça önemlidir. Bu anlamda kadın girişimcilerin önündeki en önemli engellerden biri finansal güçlerinin yeterli olmamasıdır.

Kadın girişimcilerin finans bulma güçlüğü, iktisadi teşviklere erişimdeki zorlukları , kredi  maliyetlerinde sıkıntıları  vardır. Bayraktaroğlu ve Uluköy tarafından (2014) yapılan araştırma sonuçlarına göre; kadın girişimcilerin işletmelerinin kuruluşlarında ağırlıklı olarak özkaynak kullandıkları, KOSGEB ve Mikro kredi imkânlarından çok az faydalandıkları görülmüştür.

Çözüm Önerileri : 

 1. Kadının iş kurabilmesini engelleyen kredi imkanlarının kolaylaştırılması gerekmektedir. Kredi miktarları sembolik tutarlar olmaktan çıkarılmalı, faizler düşük tutulmalıdır. Teminat koşulları hafifletilmeli, kredi verilecek alanlara sınır konulmaması, koşullandırılmaması ve daraltılmaması sağlanmalıdır.
 2.  Kadın girişimcilere yönelik kredilerin maliyetinin azaltılması (Banka sigorta muamele vergilerinin alınmaması gibi)
 3.  Oysa burada üzerinde önemle durulması Gereken diğer bir husus  ; sermayenin temin edilmasi kadar , sermayeyi doğru kullanmak ve yeniliklere açık olma gerekliliği olmalıdır.

7. Kadın Girişimcilik Projeleri  İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik bir çok kurum ve kuruluş tarafından Projeler hazırlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır. Her bir proje kendi içinde tutarlı olsa bile genelde bir bütünlük ve süreklilik arzetmemektedir. Zaman zaman bürokratik engeller, zaman zaman bürokratik ihmaller söz konusu olmaktadır.

Çözüm Önerileri : 

 1. Sağlanan desteklerin sürdürülebilir olması,
 2. Girişimcilik tanımının sorunlu olması, bu nedenle tanımın netleştirilmesi, kadın girişimcilere ilişkin gruplama yapılması (yüksek katma değer yaratanlar, küçük girişimciler, kırsal girişimciler gibi),
 3. Başarılı mikro-kredi örneklerinin ödüllendirilmesi,
 4. AB Projeleri/ İŞKUR Projeleri için çalışma yapılması,
 5. Kadın girişimciliği alanında yürütülen projelerin değerlendirilmesinin yapılması amacıyla kapsamlı bir araştırma yapılması,
 6. Kalkınma Ajanslarının projelerinde kadın girişimciliği ile ilgili kota olması.

 8.SONUÇ

Kadınların girişimci olabilmek ve potansiyellerini kullanmalarına olanak sağlamak amacıyla, ihtiyaç duydukları sermaye, bilgi ve eğitim imkânlarına ulaşmaları konusunda hem devletimizin hem de banka ve finans kuruluşlarının daha fazla çaba sarf etmesi önemli bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde, Türk kadınının toplumdaki statüsünü geliştirmeyi amaçlayan ve bu bağlamda kadın girişimciliğini geliştirmeye yönelik önemli ve anlamlı çabalar sergileyen sivil toplum örgütlerinin sayılarının ve faaliyetlerinin hızla geliştirilmesi gerekmektedir.

Kadın girişimciliğinin gelişmesine katkı verebilecek bir diğer önemli sektör de medyadır. Medya kuruluşları kadın girişimciliğini tanıtmak ve özendirmek adına, hem eğitim programları düzenlemeli hem de başarılı iş kadınlarını halka tanıtarak, kadınların ekonomiye ve ülke kalkınmasına verdikleri katkıları açık bir biçimde ortaya koymalıdırlar.

Finansal Zorluklar Finansal kaynaklı problemler bütün girişimcilerin sorunu olmakla beraber kadın girişimciler için daha büyük sorun oluşturmaktadır. Mahmut Tekin’in Konya’da 2006’da yaptığı çalışma ile az gelişmiş bölgelerdeki kadınların işlerini kurarken karşılaştıkları en önemli sorun kadın olmak iken, Konya gibi sermaye yoğun yatırımların ağırlıklı olduğu ekonomik düzende, sermaye temini olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak, Türkiye’de kadının çalışma yaşamında karşı karşıya bulunduğu sorunların temelinde toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısındaki bazı aksaklıklar yatmaktadır. Her şeye rağmen toplumun yarısını oluşturan kadınların, toplumun diğer yarısını oluşturan erkeklerle sağlıklı bir bütünlük teşkil etme yönünde gösterdikleri gelişme, Türk kadınının belirlediği yolda ilerlemede olduğunu göstermektedir.

Kaynak: kadininstatusu.aile.gov.tr/data

Kaynak: https://www.istekadinlar.com/.

Kaynak : http://acikerisim.nevsehir.edu.tr.

Comment here