Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

TIBBİ İLAÇ REÇETELERİ OKURKEN LAZIM OLAN BİLGİLER

Menü

Giriş

Aşağıdaki çizelgede tıbbi ilaç reçeteleri okurken veya sık karşılaşılan tıbbi terimlerin Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile açıklamaları verilmiştir.

1. EN ÇOK KULLANILAN TIBBİ TERİMLERİN TÜRKÇE İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

Tıbbi Terim Türkçe Tıbbi Terim İngilizce Açıklama
Abdominal Ağrı  Abdominal Pain Karın Ağrısı
 Abdominal Distansiyon Abdominal Distension Karın Şişkinliği
 Abnormal Gait 0 Yürüyüş Tarzında Anormallik
 Aborsiyon  Abortion Düşük Yapma
 Abortus Abortus Düşük
 Abrazyon Abrasion Sıyrık
 Abse  Abscess İrin Kesesi (Abse)
 Absorpsiyon Absorption Emilim
 Abstinens  Abstinence Yoksunluk
 Adale Muscle Kas
 Adaptasyon  Adaptation Uyum, Uyarlama
 Addison Hastalığı Addison S Disease Addison Hastalığı (Böbreküstü Bezlerinin İyi Çalışmaması Durumu.)
 Ade İnhibitörleri  Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, Ace Inhibitors Bk. Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (Ade İnhibitörleri), (Adei)
 Adenit Adenitis Lenf Bezi İltihabı (Ör: Lenf Adenopati:Lenf Bezinin İltihabı)
 Adenoit Adenoid Geniz Eti
 Adenokarsinom  Adenocarcinoma Adenokarsinom (Bir Kanser Türü)
 Adenopati Adenopathy Lenf Bezlerinin Büyümesi
 Adeziv  Adhesive Yapışkan
 Adezyon Adhesion Yapışıklık, Yapışma
 Adipoz Adipose Yağ
 Adipoz Doku Adipose Tissue Yağ Dokusu
 Aditif Additive Ek
 Adjuvan Adjuvant Yardımcı
 Adolesan Adolescence Ergen; Buluğ
 Adrenal Adrenal Böbreküstü
 Adrenal Gland 0 Böbrek Üstü Bezi
 Adsorbat Adsorbate Yüzeye Tutunmuş Bileşik
 Adsorbe  Adsorbed Yüzeyine Tutunmuş
 Adsorpsiyon  Adsorption Yüzeye Tutunma
 Adult Adult Yetişkin, Erişkin
 Advers Etki Adverse Effect Yan Etki
 Afebril Afebrile, Apyretic, Apyrexial Ateşsiz
 Afektif  Affective Duygu Durum
 Afektif Bozukluklar Affective Disorders Duygu Durum Bozuklukları,
 Agorafobi Agoraphobia Açık Alan Korkusu
 Agranülositoz Agranulocytosis Agranülositoz, (Beyaz Kan Hücreleri Sayısında Azalma)
 Agregasyon  Agregation Kümelenme
 Agregat Agregate Küme
 Agresif Aggressive Saldırgan
 Ajitasyon Agitation Huzursuzluk
 Ajite Agitated Huzursuz
 Akatizi Acathisia Yerinde Duramama Hali
 Aklorhidri  Achlorhydria Mide Asidi Yokluğu
 Akne  Acne Sivilce
 Akneform Erüpsiyon Acneform Eruption Sivilce Benzeri Cilt Döküntüsü
 Akomodasyon Accommodation Göz Merceğinin Farklı Uzaklıklara Uyumu
 Akomodasyon Bozuklukları  Accomodation Disorders Göz Merceğinin Farklı Uzaklıklara Uyum Bozukluğu
 Akromegali  Acromegaly Akromegali (Büyüme Hormonu Fazlalığına Bağlı Yüz, El Ve Ayakların Anormal Büyümesi )
 Aksilla  Axilla Koltuk Altı
 Aktif Active Etkin
 Aktif İmmünizasyon Active İmmunization Aktif Bağışıklama, Aşılama
 Aktivasyon Activation Etkinleştirme, Etkinleşme
 Aktivite  Activity Etkinlik
 Akümülasyon  Accumulation Birikme
 Akut /  Acute Akut
 Alanin Aminotransferaz, Alanine Aminotransferase Karaciğer Enzimleri
 Albüminüri  Albuminorrhea İdrarda Albümin Bulunması
 Alergoit  Allergoid Alergoit (Alerji Yapma Özelliği Az Olan, Alerjiye Zemin Hazırlayan Madde)
 Alerji Allergy Alerji
 Algoritma Algorithm Akış Şeması
 Alimentasyon  Alimentation Beslenme
 Aljezik Algesic Ağrı Oluşturan
 Alopesi  Alopecia Saç Dökülmesi; Kellik
 Alternatif Alternative Seçenek; Seçenekli
 Altünite  Subunit Alt Birim
 Ambliyopi Amblyopia Görme Keskinliğinin Azalması
 Ambulatuvar  Ambulatory Ayaktan
 Amenore  Amenorrhea Adet Görmeme
 Amfizem  Emphysema Amfizem (Doku Veya Organlarda Aşırı Hava Birikmesi)
 Amnezi Amnesia Unutkanlık
 Ampirik  Empiric Deneyime Dayalı
 Amputasyon  Amputation Kesme
 Anafilaktik, Anafilaktoit Reaksiyon  Anaphylactic, Anaphylactoid Reaction Ani Aşırı Duyarlılık Tepkisi
 Anaflaksi  Anaphylaxis Vücudun Alerji Oluşturan Maddelere Karşı Verdiği Çok Şiddetli Yanıt, Ani Aşırı Duyarlılık
 Analjezi Analgesia Ağrının Kesilmesi
 Analjezik Analgesic Ağrı Kesici
 Anemi Anemia Kansızlık
 Anemik Anemic Kansız
 Anestezi  Anesthesia Anestezi
 Anestezik Anesthetic Anestezi Yapan İlaç
 Anevrizma  Aneurysm Anevrizma (Damarda Bölgesel Şişkinlik, Balonlaşma)
 Anjin Tonsillitis Bademcik İltihabı
 Anjina Pektoris  Angina Pectoris Anjina Pektoris (Kalbi Besleyen Damarların Daralması/Tıkanması İle Ortaya Çıkan Göğüs Ağrısı)
 Anjiyoödem, Anjiyonörotik Ödem  Angioedema, Angioneurotic Oedema Alerji Sonucu Yüz Ve Boğazda Şişme
 Ankiloz /  Ankylosis Eklem Sertliği
 Ankilozan Spondilit  Ankylosing Spondylitis Ankilozan Spondilit (Sırt Eklemlerinde Sertleşme İle Seyreden Ağrılı İlerleyici Bir Romatizmal Hastalık)
 Anksiyete Anxiety Kaygı, Endişe
 Anomali  Anomaly, Abnormality, Malformation, Deformity Kusur, Kusurlu Oluşum
 Anoreksi  Anorexia İştahsızlık
 Antagonist  Antagonist Karşıt Etki Gösteren
 Antero-Lateral  Antero-Lateral Ön-Yan
 Antiaritmik  Antiarrhythmic Kalp Ritm Bozukluğuna Karşı Kullanılan
 Antibakteriyel  Antibacterial Bakterilere Karşı Etkili
 Antidepresan Antidepressant Depresyona/Ruhsal Çöküntüye Karşı Etkili
 Antiepileptik Antiepileptik Sara Tedavisinde Etkili
 Antifungal  Antifungal Mantar Hastalıklarına Karşı Etkili Olan
 Antihipertansif  Antihypertensive Tansiyonu, Kan Basıncını Düşüren
 Antihistaminik Antihistamines Alerjik Hastalıklara Karşı Etkili
 Antiinflamatuvar  Anti-İnflammatory İltihap Giderici
 Antijen Antigen Antijen (Vücutta Alerji Oluşturan Madde)
 Antikoagülan  Anticoagulant Kan Pıhtılaşmasını Önleyen
 Antikor Antibody Antikor (Alerji Oluşturan Maddeye Karşı Vücudun Ürettiği Savunma Proteini)
 Antipiretik  Antypyretic Ateş Düşürücü
 Antipsikotik  Antipsychotic Antipsikotik (Şizofreni, Psikotik Depresyon Gibi Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Etkili)
 Antitussif  Antitussive Öksürük Kesici
 Anüri  Anuria İdrar Yokluğu
 Aparat  Apparatus Cihaz, Aygıt
 Apati Apathy Kayıtsızlık
 Aplastik Anemi  Aplastic Anaemia Aplastik Anemi (Kan Hücreleri Sayısında Ciddi Azalma)
 Aplikasyon  Application Uygulama
 Aritmi Arrhythmia Kalp Atım Düzensizliği.
 Aritmojenik Arrhytmogenic Kalpte Atım Düzensizliğine Neden Olan
 Arrest  Arrest Durma
 Arter  Artery Arter (Atardamar)
 Arter İçine Uygulama İntraarterial Use Arter (Atardamar) İçine Uygulama
 Artralji  Arthralgia Eklem Ağrısı
 Artrit  Arthritides Eklem İltihabı
 Artroz  Arthrosis Eklem Hastalığı
 Aselüler  Acellular Hücresiz
 Asemptomatik Asymptomatic Belirtisiz
 Aspartat Aminotransferaz Aspartate Aminotransferase, Aspartat Aminotransferaz (Ast), Alanin Aminotransferaz (Alt)
 Aspergilloz  Aspergillosis Aspergilloz (Bir Tür Mantar Hastalığı)
 Aspirasyon  Aspiration Emerek Boşaltma
 Aspirasyon Pnömonisi  Aspiration Pneumonia Aspirasyon Pnömonisi (Solunum Yoluna Mide İçeriğinin Kaçması Sonucu Gelişen Akciğer İltihabı)
 Asteni Asthenia Kuvvetsizlik, Güçten Düşme
 Astma  Asthma Astım
 Atak  Attack Kriz. Ör. İskemik Kriz (Atak)
 Ataksi  Ataxia Ataksi (Hareket Kontrolünde Zorluğa Bağlı Yürüme Bozukluğu)
 Atenüe  Attenuated Zayıflatılmış
 Ateroskleroz Atherosclerosis Damar Sertliği
 Aterotromboz  Atherothrombosis Atardamarlarda Pıhtı Nedeniyle Tıkanma
 Atriyal Fibrilasyon  Atrial Fibrilation Kalpte Bir Çeşit Atım Bozukluğu
 Atriyum Atrium Kalp Kulakçığı

Comment here